Людям з порушення зору Звичайна версія

ПОВІДОМЛЕННЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЩОДО ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОГО БАНКУ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛЬТА БАНК»

13.03.2015

На підставі постанови Правління Національного банку України від 02.03.2015 № 150 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕЛЬТА БАНК» до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 02.03.2015 № 51 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕЛЬТА БАНК», згідно з яким з 03.03.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕЛЬТА БАНК» (далі – АТ «ДЕЛЬТА БАНК»), код ЄДРПОУ 34047020, МФО 380236, місцезнаходження: вул. Щорса, 36-Б, м. Київ, 01133.

          У зв’язку з цим Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) повідомляє про проведення пошуку потенційних інвесторів, що можуть бути залучені до виведення банку з ринку.

Фонд пропонує потенційним інвесторам такі способи виведення банку з ринку:

1) відчуження всіх або частини активів і зобов’язань банку на користь приймаючого банку;

2) створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов’язань банку;

3) продаж банку в цілому.

Загальні дані про діяльність банку:

Дата заснування: 15.02.2006

Ліцензії та дозволи банку:

1) Банківська ліцензія № 225 від 11.10.2011;

2) Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 225-2 від 09.08.2013; Додаток до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій від 09.08.2013 № 225-2 щодо переліку валютних операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛЬТА БАНК»;

3) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку -  «Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: Депозитарна діяльність депозитарної установи», серія АЕ №286507, дата видачі ліцензії: 08.10.2013; строк дії ліцензії -  необмежений;

4) Ліцензія - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку -  «Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність: Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування», серія АЕ №286508, дата видачі ліцензії: 08.10.2013; строк дії ліцензії -  необмежений;

5) Ліцензія – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку- «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Дилерська діяльність», серія АВ  №533963, дата видачі: 20.05.2010;строк дії ліцензії: до 20.05.2015;

6) Ліцензія – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку-  «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Брокерська діяльність», серія АВ №533962, дата видачі: 20.05.2010; строк дії ліцензії: до 20.05.2015;

7) Ліцензія – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку- «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг», АВ №533964, дата видачі: 20.05.2010; строк дії ліцензії: до 20.05.2015;

8) Ліцензія – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку- «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами: дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами», АВ №533965, дата видачі: 20.05.2010; строк дії ліцензії: до 20.05.2015;

9) Принциповий член у платіжній системі Visa International, угода про членство і ліцензію на торгові марки б/н від 10.01.2007року, правка до договору б/н  від 19.06.2008;

10) Принциповий член у платіжній системі MasterCard, угода про членство і ліцензію на торгові марки б/н від 24.02.2011.

Спеціалізація банку

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про банки і банківську діяльність», що встановлює критерії спеціалізації, банк є універсальним банком. Показники фінансового стану банку за станом на 03.03.2015 наведені нижче.

Звіт про фінансовий стан банку

                                      грн.

Активи  
Готівкові кошти 53 958 615,34
Кошти у Національному банку 610 353,21
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ та інші ЦП, що емітовані НБУ 2 987 712 009,87
Кошти в інших банках 13 189 171 761,44
Резерви під заборгованість інших банків (3 913 319,11)
В тому числі: кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках (341 626,12)
Цінні папери в торговому портфелі банку 0
Цінні папери в портфелі банку на продаж, в т.ч. 2 787 816 000,00
Інвестиції в інші асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу;  0
Кредити та заборгованість клієнтів 44 790 135 053,28
Резерви під заборгованість за кредитами,що надані клієнтам (4 726 223 091,11)
Цінні папери в портфелі банку до погашення 0
Довгострокові вкладення до асоційованих компаній та дочірніх установ 0
Основні засоби та нематеріальні активи 3 147 904 274,15
Нараховані доходи до отримання, у тому числі 10 994 781 842,80
Нараховані доходи по МБК 0
Нараховані доходи по кредитам 10 927 818 962,69
Нараховані доходи за цінними паперами 66 962 880,11
Кошти, надані філіям в т.ч. коррахунок 0
Інші активи 1 104 370 804,28
Усього активів 74 277 719 624,86
   
Зобов'язання  
Кредити отримані від Національного банку України

9 318 116 032,91

Кошти інших банків, в т.ч. коррахунки 7 338 392 497,30
В тому числі: кореспондентські рахунки інших банків 5 907 498 869,68
Кошти клієнтів 43 871 498 918,86
депозити фізичних осіб 18 678 067 484,18
поточні рахунки фізичних осіб 12 730 200 752,34
депозити юридичних осіб 3 743 055 079,31
поточні рахунки юридичних осіб 8 720 175 603,03
Інші депозити 0
Cубординований борг 4 491 385 961,03
Кредити від міжнародних організацій 8 695 820,31
Боргові цінні папери, емітовані банком 1 130 442 706,86
Нараховані витрати до сплати, у тому числі 515 765 341,16
Нараховані витрати по МБК 143 981 905,35
Нараховані витрати за коштами клієнтів банку 240 704 964,85
Нараховані витрати за субординованим боргом 125 667 164,96
Нараховані витрати за кредитами від міжнародних організацій 0
Нараховані витрати за цінними паперами  5 411 306,00
Кошти, отримані від філій 0
Інші зобов'язання 818 163 651,16
Усього зобов'язань 67 492 460 929,59
Власний капітал  
Статутний капітал

3 727 000 000,00

Незареєстронаві внески до статутного капіталу 1 167 000 000,00
Емісійні різниці 0

 

Резервні та інші фонди банку

975 715 470,09
Нерозподілений прибуток 923 671 253,85

 

Резерви переоцінки

(8 128 028,67)
Усього власного капіталу

6 785 258 695,27

Усього пасивів

74 277 719 624,86

Сума коштів фізичних осіб, що може бути відшкодована Фондом, на           02.03.2015 за даними звітності  складала 16 730 359 239,1 грн. 

Вимоги до потенційних інвесторів

          Потенційний інвестор, який планує брати участь у виведенні банку з ринку, зобов’язаний отримати погодження Національного банку України набуття істотної участі в банку, що передбачено Положенням про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08 вересня 2011 року №306, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2011 року за №1203/19941 (крім способу виведення банку з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов’язань).

          Перелік документів, які необхідно подати потенційному інвестору до Фонду для визнання такого інвестора кваліфікованим,передбачений підпунктами 3.6 та 3.7 глави 3 розділу ІІІ Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 №2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за №1581/21893 (далі – Положення про виведення).

          Визнання потенційних інвесторів кваліфікованими та проведення серед них конкурсу з вибору кваліфікованого інвестора буде відбуватися згідно із Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та Положенням про виведення. Форма документу, необхідного для подачі до Фонду для участі у конкурсі з вибору кваліфікованого інвестора, наведена у додатку 2 до Положення про виведення.

          Фондом здійснюється прийом документів від потенційних інвесторів для визнання їх кваліфікованими по 23.03.2015 (включно). Подання потенційним інвестором пакету документів (зокрема картки потенційного інвестора, яка включає також цінову пропозицію) до Фонду свідчить про його намір та згоду прийняти участь у конкурсі на умовах визначених Фондом.

          Адреса, за якою приймаються документи: 01032, м.Київ, бульвар Шевченка, 33-Б, 6 поверх (тел. 333-35-68).

Умови конкурсу серед кваліфікованих інвесторів для кожного із способів виведення неплатоспроможного банку з ринку:

«відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією» наведено за наступним посиланням.

«створення та продаж інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку» наведено за наступним посиланням.

«продаж неплатоспроможного банку інвестору»наведено за наступним посиланням.

          Участь у купівлі активів та передачі зобов’язань банку мають право брати виключно банки.